Stanovy

Článek I. – Základní ustanovení

Název občanského sdružení je Svět pro všechny o. s. (dále jen sdružení)
Sídlo sdružení je Bystřice 700, 739 95 Frýdek Místek
Sdružení Svět pro všechny o. s. je občanským sdružením, založeným ve smyslu zákona č.
83/1990 o sdružování občanů, v platném znění, a právnickou osobou ve smyslu §2
odst. 3 citovaného zákona s působením na celém území České republiky.

Článek II. – Cíle sdružení

Cílem a posláním sdružení je provoz a postupný rozvoj digitální knihovny ve spolupráci s
nakladatelstvími i případná vlastní digitalizace knih. Tuto pak nabídnout nejen zrakově postiženým, ale seniorům (domovy důchodců, pečovatelské domy aj. zařízení) i jinak zdravotně postiženým.
Všemi dostupnými formami přispívat k vytváření
podmínek pro plnohodnotné začleňování zrakově postižených osob do společnosti,
zejména napomáhat překonávání bariér, vyplývajících ze zrakového handicapu,
odstraňování informačního deficitu zrakově postižených osob.
Svých cílů a poslání sdružení dosahuje zejména:
1) převodem a digitalizací odborných textů, literatury a provozem elektronické digitální
knihovny
2) aktivní spoluprací s podobně zaměřenými tuzemskými i zahraničními
organizacemi

Článek III. – Členství

Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 17-ti let nebo právnické osoby,
souhlasí-li s cíli sdružení.
Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí výkonné rady sdružení na základě
písemné přihlášky. (nerozhodla-li výkoná rada jinak – možnost 3měsíční zkušební lhůty)
Členství ve sdružení zaniká:
1) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení výkonné radě
2) u právnické osoby dnem jejího zániku podle příslušných předpisů
3) u fyzických osob úmrtím člena
4) vyloučením.
Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen, jestliže závažným způsobem porušil
stanovy sdružení, zejména pak článek IV. bod 2) – povinnosti, nebo jiným
způsobem opakovaně porušuje cíle sdružení. O vyloučení člena rozhoduje výkonná
rada sdružení dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Proti rozhodnutí
výkonné rady sdružení se může dotčený člen odvolat k valné hromadě sdružení, a
to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení ze sdružení.

Článek IV. – Práva a povinnosti členů

Člen sdružení má právo:
1) být včas informován o konání valné hromady sdružení
2) účastnit se jednání a rozhodování valné hromady sdružení
3) být informován o činnosti sdružení
4) vystoupit ze sdružení
Člen sdružení je povinen:
1) dodržovat stanovy sdružení a podílet se svou činností na dosahování cílů
sdružení
2) platit včas a řádně členské příspěvky (jsou-li požadovány)

Článek V. – Orgány a statutární orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1) valná hromada sdružení
2) výkonná rada sdružení
3) předseda sdružení

Článek VI. – Valná hromada sdružení

Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi jeho
členy.
Valná hromada se schází nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává jí písemně
předseda, nebo místopředseda sdružení. Může se konat fyzicky – tj. na určeném místě, ale i za pomoci konferenčního propojení přes Skype, přičemž bude požadováno potvrdit svou účast dodatečně, a to písemnou formou. Valná hromada je usnášení schopná, je-li
přítomná nadpoloviční většina všech členů sdružení. Nesejde-li se nadpoloviční
většina, musí být do 15 dnů svoláno nové zasedání valné hromady. Toto nové
zasedání je způsobilé usnášet se bez ohledu na počet
přítomných. Platné je rozhodnutí přijaté nadpoloviční většinou přítomných
členů.
Právnické osoby kooptují svého zástupce, kterého pověří hlasováním na valné
hromadě. Právnická osoba má jeden hlas stejně jako osoba fyzická.
Valné hromadě přísluší zejména:
1) rozhodovat o změnách stanov
2) schvalovat finanční uzávěrku a zprávu o hospodaření
3) schvalovat plán činnosti sdružení na kalendářní rok
4) rozhodovat o výši a druhu členských příspěvků a termínu jejich splatnosti
5) volit a odvolávat členy výkonné rady sdružení
6) rozhodovat o zániku sdružení
7) rozhodovat o všech věcech, které si vyhradí, pokud nejsou těmito stanovami
převedeny na jiné orgány.

Článek VII. – Výkonná rada sdružení

Výkonná rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti
odpovědný valné hromadě.
Výkonná rada má tři členy. Funkční období členů výkonné rady je tříleté.
Výkonná rada se schází nejméně třikrát ročně a svolává jí předseda – písemnou
nebo elektronickou formou (e-mail). Výkonná rada může zasedat i virtuálně pomocí
internetových konferencí (Skype).
Do působnosti výkonné rady patří zejména:
1) koordinovat činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady
2) vydávat interní předpisy sdružení
3) zajišťovat administrativní chod sdružení a vedení účetnictví
4) dbát o řádné hospodaření
5) příprava zprávy o hospodaření, kterou předkládá valné hromadě.
Výkonná rada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech
jejích členů. Pokud není těmito stanovami určeno jinak, je platné rozhodnutí
přijaté nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedajícího. V případě, že počet členů výkonné rady klesne pod tři
členy, kooptují zbývající členové na nejbližším zasedání nového člena výkonné
rady, a to až do doby konání další valné hromady.

Článek VIII. – Statutární orgány sdružení

Statutárním orgánem sdružení je předseda. Předseda jedná navenek za sdružení
zcela samostatně, je oprávněn zakládat účty, uzavírat za sdružení pracovní
smlouvy.

Článek IX. – Hospodaření sdružení

Příjmy sdružení tvoří zejména:
1) členské příspěvky
2) dary fyzických nebo právnických osob
3) dědictví
4) granty, dotace, subvence apod.
Majetek sdružení lze použít pouze v souladu se stanovami sdružení. Při jejich
využívání je nutné postupovat s maximální hospodárností. Sdružení je oprávněno
ze svého majetku hradit výdaje, související s jeho činností. Hospodaření
sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hospodářský rok sdružení je
totožný s rokem kalendářním.

Článek X. – Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením. O
zániku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů. V
případě likvidace valná hromada na svém posledním zasedání určí likvidátora.
Veškerý zbývající majetek po zániku sdružení bude bezplatně převeden na jiný
subjekt, sledující stejný nebo obdobný cíl, k němuž tento subjekt vznikl.
Článek XI. – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Změna těchto stanov je možná pouze písemnou formou a do 15 dnů od jejího
schválení musí být oznámena Ministerstvu vnitra ČR.

V Bystřici dne: 2. 7. 2012
Registrace byla provedena: 30. 7. 2012